Co musí splňovat požární dveře na pracovišti?

Co musí splňovat požární dveře na pracovišti? 

Na první pohled se mnohdy neliší od běžných dveří, které používáme doma. Přesto mohou požární dveře v mnoha případech zachránit lidské životy. Požární ochrana neboli PO je důležitá v každém prostoru, ať už se jedná o panelový dům, dílnu, kancelář nebo školu, a jako zaměstnavatel máte určité povinnosti týkající se jejich kontroly. Požární dveře jsou zkrátka neodmyslitelnou součástí BOZP a jako takové musí splňovat určité standardy. 

Co musí dveře splňovat? 

Požární dveře minimalizují šíření ohně a kouře v budově. Proto musí splňovat určitou požární odolnost, předepsanou vzdálenost mezi nimi a okolními stěnami, musí mít funkci utěsnění kouře a systém automatického zavírání. Měly by splňovat technické normy a požadavky stanovené ve stavebních zákonech. 

Požární dveře musí být opatřené písemnou značkou, číselnou značkou hodnoty požární odolnosti, značkou druhu konstrukce, grafickou značkou a v případě použití skleněné výplně také značkou EI nebo EW. Toto značení musí být provedené nejen fyzicky, ale i v projektové dokumentaci, na každé jednotlivé součásti dveří (například na rámu), dobře přístupné pro případnou kontrolu a čitelné a nesmazatelné po celou dobu životnosti dveří. 

Hodnota požární odolnosti se značí číselně – 15, 30, 45, 60, 90, 120 nebo 180. Je to doba v minutách, po kterou si požární dveře zachovávají svou funkci a skutečná požární odolnost musí dosáhnout minimálně této doby. V praxi to znamená, že dveře označené číselnou značkou 30 nesmí prohořet na druhou stranu dříve než za půl hodiny. 

Jak často kontrolovat? 

Povinností každé právnické a podnikající fyzické osoby je udržovat požární dveře v provozuschopném stavu a postarat se o jejich pravidelnou kontrolu nejméně jednou za rok. V případě, že výrobce či průvodní nebo prováděcí dokumentace nebo v případě vyššího rizika se tato lhůta zkracuje podle doporučení. Z každé kontroly je nutné vypracovat dokument podle požadavků vyhlášky. 

You may also like...